Maak iemand blij met de Gift Card!

Algemene voorwaarden Gift Card

Deze voorwaarden vormen uw overeenkomst met betrekking tot de stored value card of E-Gift Card van Ticketmaster die u hebt aangeschaft of ontvangen. Tenzij anders vermeld zijn alle voorwaarden die van toepassing zijn op plastic Gift Cards ook van toepassing op E-Gift Cards. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door alvorens uw Gift Card te gebruiken. Is iets u niet duidelijk, neem dan contact op met de klantenservice (zie voor contactgegevens artikel 15 van deze overeenkomst).

1. Aanvaarding

1.1 Door de aanschaf, het gebruik of een poging tot gebruik van een Gift Card:
(a) aanvaardt u en stemt u ermee in dat u aan deze Voorwaarden bent gebonden; en
(b) erkent u dat u de informatie over het privacybeleid van Ticketmaster gelezen en begrepen hebt.
1.2 Geeft u een ander toestemming uw Gift Card te gebruiken, dan dient u de betrokkene ervan in kennis te stellen dat hij/zij aan deze voorwaarden gebonden is.

2. Over de Gift Card

2.1 Uw Gift Card is afgegeven door Ticket Service Nederland B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27177631, statutair gevestigd te Eisenhowerlaan 118, 2517 KM Den Haag ("Ticketmaster").
2.2 De Gift Card heeft de geldelijke waarde die vooraf op het uitgiftepunt is betaald. Het is geen creditcard, charge card, cheque-garantiekaart of betaalpas, en over het saldo op uw Gift Card wordt geen rente vergoed.
2.3 Uw Gift Card is vanaf de datum van aankoop twaalf maanden geldig.
2.4 De Gift Card kan niet terugbetaald en niet geretourneerd worden, behalve voor zover uw wettelijke rechten daarin voorzien, bijvoorbeeld in geval van gebreken of in de omstandigheden als beschreven in artikel 6. U kunt uw Gift Card niet annuleren. Restitutie is slechts mogelijk voor de koper van de Gift Card.
2.5 Uw Gift Card heeft geen terugbetalingswaarde en kan niet voor contanten worden ingewisseld, en evenmin kan een voorschot in contanten worden verstrekt voor enig deel van de waarde die op het moment van aankoop op uw Gift Card geladen is.
2.6 U kunt uw Gift Card niet voor een andere munteenheid of een ander soort Gift Card omruilen, noch kunt u het gecombineerde tegoed van twee of meer Gift Cards op een nieuwe Gift Card van Ticketmaster overzetten.
2.7 Is de geldelijke waarde die op het moment van aankoop op uw Gift Card geladen verbruikt, dan kan er geen waarde meer op de Gift Card geladen worden.
2.8 Voor een ondeugdelijke of beschadigde Gift Card wordt geen andere Gift Card afgegeven, tenzij de ondeugdelijkheid of beschadiging aantoonbaar het gevolg is van het productieproces of anderszins aan Ticketmaster (of door haar ingeschakelde derden) kan worden toegerekend.

3. Aanschaf en activering

3.1 Gift Cards kunnen ofwel bij Ticketmaster online via Ticketmaster.nl/giftcards, telefonisch via 0900 300 1250 of ofwel bij deelnemende winkels worden aangeschaft.
3.2 Uw Gift Card wordt op het uitgiftepunt geactiveerd en gebruiksklaar gemaakt. Het kan echter tot drie werkdagen duren voordat een E-Gift Card geactiveerd en gebruiksklaar is.

4. Wat kunt u kopen met de Gift Card?

4.1 De Gift Card kan alleen worden gebruikt om via Ticketmaster in Nederland tickets voor deelnemende evenementen en andere daaraan gerelateerde producten of diensten ("producten van Ticketmaster") te kopen.
4.2 U kunt uw Gift Card niet gebruiken om verzekeringen voor tickets of goederen of diensten anders dan producten van Ticketmaster te kopen.
4.3 U kunt uw Gift Card niet gebruiken om tickets te kopen voor evenementen die buiten Nederland plaatsvinden.
4.4 Bij aankopen met uw Gift Card krijgt u geen geld terug, maar blijft het eventuele restant van de waarde die op het moment van aankoop op de Gift Card geladen is beschikbaar voor later gebruik, conform deze voorwaarden.

5. Waar kunt u de Gift Card gebruiken?

5.1 Het bedrag op uw Gift Card kunt u geheel of gedeeltelijk besteden bij Ticketmaster, telefonisch via 0900 300 1250 of online via Ticketmaster.nl (voor zover beschikbaar). Voor bepaalde evenementen zijn bestedingen met de Gift Card alleen telefonisch mogelijk.
5.2 Het bedrag op uw Gift Card kunt u uitsluitend op Ticketmaster.nl en op geen enkele andere website besteden, ook niet op websites die gekoppeld zijn aan of waarnaar wordt verwezen op Ticketmaster.nl (zoals oss.ticketmaster.com, Ticketmaster.de en Billetnet.dk).
5.3 Uw Gift Card mag alleen worden gebruikt voor het doen van aankopen tot de waarde die op het moment van aankoop op de Gift Card geladen is. Producten van Ticketmaster kunt u echter ook deels met de Gift Card en deels met andere aanvaarde betaalmiddelen (zoals creditcard of betaalpas) betalen. Voor online aankopen op Ticketmaster.nl geldt dat eventuele tegoeden op de Gift Card volledig verbruikt dienen te zijn voordat een andere betaalmethode voor de restwaarde van de transactie wordt aanvaard. Bij aankopen per telefoon hoeven eventuele tegoeden niet volledig verbruikt te zijn voordat een andere betaalmethode wordt aanvaard.
5.4 Gebruikt u de Gift Card voor online transacties, dan hebt u de 3-cijferige veiligheidscode op de achterzijde van de Gift Card nodig om de transactie te voltooien. Voor aankopen met een E-Gift Card gebruikt u de 3-cijferige veiligheidscode die staat vermeld in de e-mail waarin u uw E-Gift Card hebt ontvangen.
5.5 U kunt het bedrag van uw Gift Card ook besteden bij bepaalde winkels die toegang hebben tot het ticketingsysteem van Ticketmaster, toegerust zijn voor betalingen met creditcard of betaalpas en met Ticketmaster een deelnameovereenkomst hebben gesloten ("Deelnemend Verkooppunt"). Op Ticketmaster.nl staat een lijst van deelnemende verkooppunten in Nederland. Bestedingen met E-Gift Cards zijn bij deelnemende verkooppunten niet mogelijk.
5.6 Ticketmaster bevestigt noch garandeert dat uw Gift Card in alle gevallen door Deelnemende Verkooppunten wordt geaccepteerd.
5.7 U stemt ermee in dat Ticketmaster het bedrag van alle aankopen van producten van Ticketmaster waarvoor u toestemming verleent in mindering brengt op het bedrag op uw Gift Card. U verleent toestemming voor een transactie:
(a) door de gegevens over de Gift Card te verstrekken waarom door een medewerker van de klantenservice van Ticketmaster of via de website van Ticketmaster wordt gevraagd; en
(b) in geval van een E-Gift Card, door uw 3-cijferige veiligheidscode in te voeren of een medewerker of andere persoon daarvoor toestemming te geven.
5.8 Door toestemming te geven voor een transactie:
(a) bevestigt u dat u instemt met het betalen van de aanschafprijs van het/de verkregen Product(en) van Ticketmaster; en
(b) stemt u ermee in die aanschafprijs te betalen via vermindering van de waarde die op het moment van aankoop op uw Gift Card geladen is.
5.9 U erkent dat uw Gift Card niet mag worden gebruikt voor de aankoop van goederen of diensten die Ticketmaster niet aan u mag leveren (zo mag u als u nog geen 18 jaar bent volgens de wet bepaalde evenementen niet bijwonen of bepaalde producten van Ticketmaster niet kopen).

6. Consumentenrechten– Wet koop op afstand

6.1 Als u uw Gift Card online of telefonisch hebt aangeschaft en als consument een overeenkomst bent aangegaan, zijn de volgende rechten van toepassing:
U kunt de aanschaf van uw Gift Card ongedaan maken en volledige restitutie van het betaalde bedrag verlangen gedurende een periode van zeven werkdagen die ingaat op de werkdag na de dag waarop u een opdrachtbevestiging van Ticketmaster ontvangt in verband met de aanschaf van de Gift Card. Ticketmaster neemt ook alle leveringskosten voor haar rekening. U draagt echter de kosten voor retournering van de Gift Card aan Ticketmaster, indien zij daarom verzoekt.
Wilt u de aanschaf van uw Gift Card ongedaan maken, neem dan binnen de termijn van zeven werkdagen contact op met de klantenservice. U dient het opdrachtnummer te vermelden dat u op het moment van aankoop ontvangen hebt (het nummer kunt u vinden in de e-mail met de opdrachtbevestiging).

7. Geldigheidsduur

7.1 U kunt uw Gift Card vanaf de datum van aankoop gedurende twaalf maanden gebruiken voor het kopen van producten van Ticketmaster.
7.2 Na de periode van twaalf maanden volgend op de datum van aankoop kunt u uw Gift Card niet meer gebruiken (ook niet als hij nog (een deel van) de waarde bevat die er op het moment van aankoop op geladen is), en evenmin kunt u terugbetaling van een eventueel tegoed verlangen.
7.3 Na het verstrijken van de geldigheidsduur van de Gift Card vervallen alle eventuele tegoeden op de Gift Card.

8. Saldo opvragen

U kunt het bedrag van het tegoed op uw Gift Card op ieder moment opvragen.

9. Veilignheid

9.1 U dient de Gift Card te behandelen zoals u contant geld behandelt. Bij verlies wordt de Gift Card niet vervangen en gaat het eventuele tegoed verloren.
9.2 U dient het nummer van uw Gift Card en de 3-cijferige veiligheidscode te allen tijde geheim te houden en behalve aan Ticketmaster of medewerkers van Deelnemende Verkooppunten aan niemand bekend te maken.

10. Recht op beëindiging, annuleren of weigering van een transactie

10.1 Ticketmaster kan deze overeenkomst beëindigen, uw Gift Card annuleren of een transactie weigeren als zij vermoedt dat op frauduleuze, ongeoorloofde of onwettige wijze gebruik wordt gemaakt van de Gift Card of als zij reden heeft aan te nemen dat u inbreuk pleegt op deze overeenkomst.
10.2 Indien onderzoek naar een transactie met de Gift Card geboden is, dient u mee te werken met Ticketmaster, de politie en alle andere bevoegde instanties die om uw medewerking vragen.
10.3 Het is Ticketmaster te allen tijde toegestaan uw Gift Card te annuleren en/of deze overeenkomst te beëindigen en eventuele tegoeden aan u terug te betalen, mits zij u daarvan dertig dagen van tevoren in kennis stelt. De Gift Card blijft eigendom van Ticketmaster.

11. Persoonlijke gegevens

Alle persoonlijke gegevens die u verstrekt in verband met uw Gift Card worden verwerkt conform het privacybeleid van Ticketmaster, dat online kan worden ingezien op Ticketmaster.nl. Het is belangrijk dat u deze informatie zorgvuldig doorleest en begrijpt.

12. Beperkingen van aansprakelijkheid

12.1 U bent verantwoordelijk voor het gebruik en de veiligheid van uw Gift Card en aansprakelijk voor alle transacties waarvoor uw Gift Card wordt gebruikt (behalve voor zover sprake is van fraude of nalatigheid van de kant van Ticketmaster of haar medewerkers). In geval van diefstal of verlies van de Gift Card, of als u vermoedt dat de Gift Card gebruikt is voor een transactie waarvoor u geen toestemming hebt gegeven, dient u dit onmiddellijk te melden bij de online klantenservice.
12.2 Ticketmaster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, vernietiging of ongeoorloofd gebruik van Gift Cards, tenzij nalatigheid van de kant van Ticketmaster daarvan de oorzaak is.
12.3 Ticketmaster kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van omzet, gebruik, winst, verwachte winst, contracten, inkomsten, goodwill of verwachte besparingen; verlies van gegevens of van gebruik van gegevens; of gevolg-, bijzondere of indirecte schade, ook niet indien zij over de mogelijkheid van dergelijke schade is geïnformeerd.
12.4 Voor zover wettelijk toegestaan is Ticketmaster jegens u niet aansprakelijk voor eventuele schade (hetzij directe hetzij gevolgschade) en is zij uit hoofde van deze Voorwaarden niet in verzuim in geval van niet-nakoming van enige verplichting in verband met de Gift Card indien de oorzaak daarvan gelegen is in een gebeurtenis die redelijkerwijs niet onder haar macht viel of door haar voorkomen had kunnen worden. Dergelijke gebeurtenissen zijn onder meer natuurrampen, handelingen of omissies van overheden of overheidsinstanties, stakingen of andere bedrijfsgerelateerde acties, brand, overstroming, storm, proer, stroomtekorten of -storingen, ontwrichting door oorlogsgeweld en andere handelingen of omissies van derden.
12.5 Behoudens de voorwaarden van deze overeenkomst is de aansprakelijkheid van Ticketmaster jegens u beperkt tot maximaal het bedrag van het tegoed dat uw Gift Card bevat op het moment waarop (de vroegst vallende datum is van toepassing):
(a) de Gift Card door Ticketmaster wordt geannuleerd; of
(b) deze overeenkomst door Ticketmaster wordt beëindigd of
(c) de geldigheidsduur van de Gift Card verstrijkt.
12.6 Niets in deze overeenkomst strekt tot uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor:
(a) overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van nalatigheid;
(b) opzettelijke misleiding; of
(c) enige andere vorm van aansprakelijkheid die rechtens niet uitgesloten of beperkt kan worden.

13. Wijziging

Ticketmaster is te allen tijde gerechtigd de voorwaarden van deze overeenkomst te wijzigen door een gewijzigde versie op Ticketmaster.nl te plaatsen indien de wijziging:
(a) verband houdt met de invoering of ontwikkeling van nieuwe systemen, werkwijzen, diensten of voorzieningen (waaronder, maar niet uitsluitend, het toevoegen of schrappen van goederen of diensten die met de Gift Card betaald kunnen worden);
(b) verband houdt met een verandering of verwachte verandering van marktomstandigheden, algemene goede praktijken of de kosten van de dienstverlening aan de klanten van Ticketmaster;
(c) tot doel heeft uitvoering te geven aan een voor Ticketmaster bindende contractuele, wettelijke of reglementaire bepaling of een voor haar bindend bevel;
(d) tot doel heeft conformiteit te garanderen met of vooruit te lopen op veranderingen in de wet of de belastingheffing, gedragscodes of aanbevelingen van De Nederlandse Bank of de Autoriteit Financiële Markten of een ander toezichthoudend orgaan;
(e) dient om een prudente en concurrerende bedrijfsvoering te waarborgen;
(f) dient om uitvoering te geven aan een uitspraak van een rechtscollege, ombudsman, toezichthouder of vergelijkbaar orgaan met rechtsmacht in juridische of handelszaken waaraan Ticketmaster onderworpen is;
(g) ertoe strekt de voorwaarden van deze overeenkomst billijker of duidelijker voor u te maken;
(h) ertoe strekt eventuele vergissingen die mettertijd aan het licht komen recht te zetten; of
(i) plaatsvindt met uw instemming.

14. Algemene bepalingen

14.1 Vertraging of nalatigheid van de kant van Ticketmaster inzake de uitoefening van enig recht of rechtsmiddel uit hoofde van deze overeenkomst mag niet worden uitgelegd als het doen van afstand van dat recht of rechtsmiddel en staat uitoefening ervan op een later tijdstip niet in de weg.
14.2 Indien enige bepaling van deze overeenkomst geacht wordt niet afdwingbaar of onwettig te zijn, blijven de overige bepalingen ten volle van kracht.
14.3 Derden die geen partij zijn bij deze overeenkomst zijn niet gerechtigd enige bepaling ervan af te dwingen. 14.4 Op deze overeenkomst en alle geschillen of vorderingen die daaruit voortvloeien of in verband daarmee ontstaan (waaronder niet-contractuele geschillen of vorderingen) is Nederlands recht van toepassing. U stemt er onherroepelijk mee in u te onderwerpen aan de niet-exclusieve rechtsmacht van de Nederlandse rechter voor alle vorderingen of zaken die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst (waaronder niet-contractuele geschillen of vorderingen).

15. Contact klantenservice

Als u hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen met de online klantenservice.

Close it

Online bestellen is zo makkelijk als

 1. Kies elk bedrag tot €150 per E-Gift Card
 2. Kies uit een reeks van ontwerpen
 3. Sluit een persoonlijke boodschap bij
 4. Stuur rechtstreeks naar de ontvanger's inbox
koop nu
Close it

Online bestellen is zo makkelijk als

 1. Print op uw eigen printer en kies uit een selectie van ontwerpen die gevouwen kunnen worden en aan de gelukkige in kwestie overhandigd kunnen worden.
 2. Kies uit een reeks van ontwerpen
 3. Sluit een persoonlijke boodschap bij
 4. Print
koop nu
Close it

Online bestellen is zo makkelijk als

 1. Kies elk bedrag tussen €10 en €300 per Gift Card
 2. Kies uit diverse bezorgmethoden
 3. Kies een wenskaart
 4. Kies een persoonlijke boodschap
koop nu
Close it

Ticketmaster Gift Cards zijn te koop bij een van de vele winkels van:

Close it

Veel gestelde vragen

Waar kan mijn Gift Card gebruikt worden?

De Ticketmaster Gift Card kan volledig of deels gebruikt worden bij aankoop van alle tickets en eventuele andere produkten die via Ticketmaster online verkocht worden. De Gift Card kan uitsluitend gebruikt worden voor aankoop van tickets voor evenementen die in Nederland plaatsvinden. De Gift Card is niet op alle Ticketmaster voorverkooppunten inwisselbaar.

Moet ik de Gift Card activeren?

Kaarten gekocht bij winkels, worden geactiveerd op het moment van aankoop. Kaarten online of per telefoon gekocht, zullen binnen maximaal 3 dagen gevalideerd en geactiveerd zijn. Indien u een Gift Card van een ave partner heeft ontvangen, zal deze reeds gevalideerd en geactiveerd zijn.

Hoe kan ik het saldo op mijn kaart nakijken?

U kunt uw saldo online of telefonisch checken. U dient hiervoor uw Ticketmaster Gift Card nummer en PIN nummer bij de hand te hebben.

Wat gebeurt er bij verlies of diefstal van de Gift Card?

De Ticketmaster Gift Card is niet vervangbaar indien verloren of gestolen. Beschouw uw Gift Card als baar geld.

Heeft een Gift Card een vervaldatum?

De Ticketmaster Gift Card vervalt 12 maanden na datum van aankoop.

Hoe kan ik voor mijn bedrijf een groot aantal Gift Cards kopen?

Voor het plaatsen van een order voor uw bedrijf, kunt u contact opnemen met onze afdeling Sales, sales@Ticketmaster.nl