terms and conditions

VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING
Ticketmaster
Ticketmaster, Eisenhowerlaan 118, 2517 KM Den Haag.

Contact
Stuur ons een e-mail.

Verzekeraar
Amlin

Soort verzekering
Annuleringsverzekering

Verzekerde
De personen die in het bezit zijn van een geldig annuleringsbewijs in combinatie met een geldig plaatsbewijs.

Verzekerd(e) belang(en)
Aangekocht ticket (kaartbedrag exclusief servicekosten, aanvullende kosten en premie) door verzekerde.

Dekking

  • overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van een verzekerde, mits dit medisch is vastgesteld door de behandelend arts/specialist;
  • overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van een bloed- en/of aanverwanten in de eerste of de tweede graad van een verzekerde, mits deze gebeurtenis zich voordoet binnen 60 dagen voor de oorspronkelijk geplande ingangsdatum van het evenement en dit medisch is vastgesteld door de behandelend arts/specialist;
  • het optreden van niet te voorziene complicaties tijdens de zwangerschap van verzekerde, diens echtgenote of degene met wie verzekerde duurzaam samenwoont (volgens opgave bevolkingsregister);
  • ernstige zaakschade als gevolg van een brand, ontploffing, inbraak of een natuurkracht, welke het eigendom van een verzekerde of het bedrijf waar verzekerde werkzaam is (beiden in Nederland) treft, zodanig dat diens aanwezigheid dringend vereist is;
  • definitieve ontwrichting van het huwelijk van verzekerde, waarvoor een echtscheidingsprocedure in gang is gezet; met definitieve ontwrichting van het huwelijk wordt gelijkgesteld het ontbinden van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract;
  • diefstal, verduistering of vermissing dan wel total-loss-schade aan het voor de reis naar het evenement te gebruiken vervoermiddel (excl. huurauto's) door aanrijding, brand of explosie binnen 14 dagen vóór de ingangsdatum van de reis.

Ingangsdatum contract
Na koop geldig annuleringsbewijs in combinatie met een geldig plaatsbewijs. Dan wel na koop geldig annuleringsbewijs binnen 3 x 24 uur (zon- en feestdagen niet meegerekend) na koop geldig plaatsbewijs, waarbij de contractsvervaldatum niet binnen een maand na koop zal plaatsvinden.

Ontbinding bij koop op afstand
Als  de verzekerde de Annuleringsverzekering online of telefonisch en als consument heeft afgesloten, kan de verzekerde de verzekeringsovereenkomst binnen 14 kalenderdagen ontbinden, zonder kosten of opgaaf van redenen. De verzekerde dient binnen 14 kalenderdagen vanaf de werkdag na de dag waarop de bevestiging van Ticketmaster is ontvangen contact op te nemen met de klantenservice, onder vermelding van het nummer van de Annuleringsverzekering dat op het moment van aankoop is ontvangen.
Het voornoemde recht op ontbinding is niet van toepassing indien de Annuleringsverzekering wordt afgesloten binnen 30 dagen voor de op het aangekochte ticket vermelde aanvangsdatum van het evenement waarop de Annuleringsverzekering betrekking heeft.

Contractsvervaldatum
Start evenement (=aanvangstijd op plaatsbewijs) waar het annuleringsbewijs in combinatie met het plaatsbewijs betrekking op heeft.

Premie
Zie annuleringsbewijs

Aanvullende Voorwaarden:

Uitsluiting
Ticketmaster is geen vergoeding verschuldigd voor schade, onkosten of ongevallen veroorzaakt door, ontstaan uit, optredende bij of voortvloeiende uit:
1.1 opzet of grove schuld van verzekerde (persoon of personen);
1.2 gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer muiterij en vordering zoals deze begrippen zijn gedefinieerd in de tekst die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag is gedeponeerd;
1.3 atoomkernreacties, onverschillig hoe ontstaan;
1.4 een chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch wapen;
1.5 terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen;
1.6 handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen.

Verplichting van verzekerde
Zodra de verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis die voor Ticketmaster tot een verplichting tot uitkering kan leiden, is hij verplicht:
2.1 Ticketmaster zo spoedig mogelijk schriftelijk, doch uiterlijk binnen 3 x 24 uur (zon- en feestdagen niet meegerekend), van de gebeurtenis kennis te geven en de plaatsbewijzen te annuleren. De melding dient vergezeld te gaan van een opgave van de oorzaak waardoor c.q. de omstandigheden waaronder de gebeurtenis heeft plaatsgevonden;
2.2 Ticketmaster zo spoedig mogelijk alle gewenste gegevens en stukken te verstrekken en door te zenden in de door Ticketmaster gewenste vorm, bestaande uit tenminste een ingevuld schadeformulier, geldig plaats- en annuleringsbewijs inclusief aangehechte originele controlestrook en bewijsstukken tw. doktersverklaring (indien van toepassing), verklaring van politie (indien van toepassing) en uittreksel bevolkingsregister;
2.3 Ticketmaster zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van Ticketmaster zou schaden;
2.4 Alle redelijke maatregelen te nemen teneinde kosten in de zin van deze verzekering te voorkomen dan wel te beperken;
2.5 Een deskundige in de gelegenheid te stellen om de schade op te nemen voordat reparatie of vernietiging (verdwijning daaronder begrepen) heeft plaatsgevonden;
2.6 Zo spoedig mogelijk aangifte bij de politie te doen indien het vermoeden bestaat dat een strafbaar feit is gepleegd, waarbij het verzekerde belang is betrokken.

Niet nakomen van verplichtingen
Ticketmaster is niet tot uitkering gehouden, indien de verzekerde een in de voorwaarden gestelde verplichting niet nakomt dan wel indien er sprake is van een tijdens de koop voorzienbare gedekte omstandigheid, tenzij hij aantoont dat hem daarvan geen verwijt kan worden gemaakt en de belangen van Ticketmaster daardoor niet zijn geschaad. Indien de verzekerde opzettelijk een verkeerde, onjuiste of onvolledige mededeling en/of voorstelling van zaken doet vervalt elk recht op uitkering.

Andere verzekeringen
Ticketmaster is geen vergoeding verschuldigd voor schade of onkosten die verzekerd zijn krachtens een andere verzekering of voorziening, al dan niet van oudere datum. Uitkeringen uit hoofde van de ongevallenverzekering zijn niet onder deze bepaling begrepen.

Vervaltermijn
Heeft Ticketmaster ten aanzien van een vordering van een rechthebbende uit de verzekering een definitief standpunt ingenomen, hetzij door (een aanbod van) betaling bij wijze van finale afdoening, hetzij door het afwijzen van de vordering, dan vervalt na een jaar, te rekenen vanaf de dag dat de rechthebbende of zijn gemachtigde van dit standpunt kennis kreeg, ieder recht ten opzichte van Ticketmaster ter zake van het schadegeval waarop de vordering was gegrond, tenzij de rechthebbende binnen die termijn het standpunt van Ticketmaster heeft aangevochten.

Premiebetaling
De verzekerde is de premie bij aanschaf van het plaatsbewijs in combinatie met het annuleringsbewijs verschuldigd, dan wel verschuldigd bij aanschaf van het annuleringsbewijs achteraf. Ticketmaster is nimmer gehouden tot premierestitutie.

  • Op de door Ticketmaster met particuliere verzekerden gesloten overeenkomsten van schadeverzekering, is het Nederlands recht van toepassing.
  • Een privacyreglement is van toepassing op persoonsgegevens die onze vennootschap in een persoonsregistratie opneemt.

Bloed- en aanverwanten
Hieronder wordt alleen en uitsluitend verstaan:

  • Eerste graad: de echtgenoot of de echtgenote, de (schoon-) ouders c.q. pleegouders, de eigen kinderen alsmede de pleeg- en/of stiefkinderen van verzekerde. Als echtgenoot of echtgenote zal tevens worden aangemerkt degene met wie verzekerde duurzaam samenwoont dan wel met wie de verzekerde een samenlevingscontract heeft.
  • Tweede graad: de broers, de zusters, de zwagers, de schoonzusters, de grootouders en de kleinkinderen van verzekerde.

Ongeval
Een plotseling onverwacht van buiten inwerkend geweld op het lichaam van verzekerde, waaruit rechtstreeks een medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan, dat overlijden dan wel tijdelijke of blijvende invaliditeit tot gevolg heeft.

Met een ongeval wordt gelijkgesteld:
a. acute vergiftiging ten gevolge van het plotseling en ongewild binnenkrijgen van gassen, dampen, vloeibare of vaste stoffen, anders dan vergiftiging door gebruik van geneesmiddelen, en anders dan het binnenkrijgen van allergenen;
b. besmetting door ziektekiemen of allergische reactie, indien deze besmetting of reactie een rechtstreeks gevolg is van een onvrijwillige val in het water of in enige andere stof, dan wel het gevolg is van het zich daarin begeven bij een poging tot redding van mens, dier of zaken;
c. het plotseling en ongewild binnenkrijgen van stoffen of voorwerpen in het spijsverteringskanaal, de luchtwegen, de ogen of de gehoororganen, waardoor inwendig letsel ontstaat, met uitzondering van het binnendringen van ziektekiemen of allergenen;
d. verstuiking, ontwrichting en scheuring van spier- en bandweefsel, mits deze letsels plotseling zijn ontstaan en hun aard en plaats geneeskundig zijn vast te stellen;
e. verstikking, verdrinking, bevriezing, zonnesteek, hitteberoerte; f. uitputting, verhongering, verdorsting en zonnebrand als gevolg van onvoorziene omstandigheden;
g. wondinfectie of bloedvergiftiging door het binnendringen van ziektekiemen in een door een gedekt ongeval ontstaan letsel;
h. complicaties of verergering van het door een gedekt ongeval veroorzaakt letsel als rechtstreeks gevolg van eerstehulpverlening of van de door dat ongeval noodzakelijk geworden geneeskundige behandeling.

Uitsluitingen met betrekking tot het risico van ongevallen
Ticketmaster is niet tot enige uitkering verplicht ter zake van:
a. ongevallen ontstaan door opzet of met goedvinden van de verzekerde of een andere bij de uitkering belanghebbende;
b. ongevallen in verband met het door de verzekerde plegen van of deelnemen aan een misdrijf of poging daartoe;
c. ongevallen ten gevolge van een waagstuk waarbij de verzekerde zijn leven of lichaam roekeloos in gevaar heeft gebracht, tenzij dit waagstuk redelijkerwijs noodzakelijk was ter juiste vervulling van zijn beroep, bij rechtmatige zelfverdediging of bij pogingen zichzelf, anderen, dieren of goederen te redden;
d. ongevallen ontstaan als gevolg van een ziekelijke toestand of als gevolg van lichamelijke of geestelijke afwijkingen van de verzekerde;
e. psychische aandoeningen, ongeacht de oorzaak daarvan, tenzij deze medisch aantoonbaar het rechtstreeks gevolg zijn van het bij een gedekt ongeval ontstaan hersenletsel;
f. ongevallen mogelijk geworden door het onder invloed zijn van alcoholhoudende dranken, tenzij wordt aangetoond dat de verzekerde ten tijde van het ongeval minder dan 0,8 promille alcohol in zijn bloed had;
g. ongevallen waarvan het ontstaan op enigerlei wijze in relatie staat tot het gebruik van of de verslaving aan bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen, tenzij het gebruik overeenkomstig het voorschrift van een arts geschiedt en de verzekerde zich aan de gebruiksaanwijzingen heeft gehouden;
h. ingewandsbreuk, spit (lumbago), uitstulping van een tussenwervelschijf (hernia nucleï pulposi), krakende peesschede-ontsteking (tendovaginitis crepitans), spierverrekkingen, zweepslag (coup de fouet), ontsteking rondom een schoudergewricht (periathritis humerocapularis), tennisarm (epicondylitis lateralis) of golfersarm (epicondylitus medialis);
i. de gevolgen van door de verzekerde ondergane medische behandeling, zonder dat er enig verband bestaat met een gedekt ongeval, dat deze behandeling noodzakelijk maakte;
j. ongevallen de verzekerde overkomen als bestuurder van een motorrijwiel met een cilinderinhoud van 50 cc of meer, indien de verzekerde de leeftijd van 23 jaar nog niet heeft bereikt;
k. ongevallen die verband houden met het gebruik maken van een motorvliegtuig, anders dan als passagier;
l. ongevallen welke het gevolg zijn van:
- het maken van tochten over gletsjers, tenzij onder leiding van een erkende gids;
- klettern;
- het deelnemen aan en training voor wedstrijden met motorrijtuigen, motorboten en bromfietsen, indien in die wedstrijden het snelheidselement overheerst.

Groepsreservering
Ingeval van groepsreserveringen (door een natuurlijk of rechtspersoon) bestaat alleen recht op vergoeding voor diegenen die een verzekerde gebeurtenis overkomt, dan wel voor diegenen die verder als rechthebbende worden aangemerkt, mits deze rechthebbende tevens in het bezit zijn van een geldig annuleringsbewijs.