Algemene voorwaarden cadeaukaart

Deze voorwaarden vormen jouw overeenkomst met betrekking tot de stored value card of digitale cadeaukaart van Ticketmaster die u hebt aangeschaft of ontvangen. Tenzij anders vermeld zijn alle voorwaarden die van toepassing zijn op plastic cadeaukaarten ook van toepassing op digitale cadeaukaarten. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door alvorens uw cadeaukaart te gebruiken. Is iets u niet duidelijk, neem dan contact op met de klantenservice (zie voor contactgegevens artikel 15 van deze overeenkomst).

Klik hier voor de printversie van de Algemene Voorwaarden van de cadeaukaart.

01. Aanvaarding

1.1 Door de aanschaf, het gebruik of een poging tot gebruik van een cadeaukaart:
(a) aanvaard je en stem je ermee in dat je aan deze Voorwaarden bent gebonden; en
(b) erken je dat je de informatie over het privacybeleid van Ticketmaster gelezen en begrepen hebt.
1.2 Geef je een ander toestemming de cadeaukaart te gebruiken, dan dient de betrokkene ervan in kennis gesteld te worden dat hij/zij aan deze voorwaarden gebonden is.

02. Over de cadeaukaart

2.1 De cadeaukaart is afgegeven door Ticketmaster BV, een besloten vennootschap naar Nederlands recht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27177631, statutair gevestigd te Regulusweg 5, 2516 AC Den Haag ("Ticketmaster").
2.2 De cadeaukaart heeft de geldelijke waarde die vooraf op het uitgiftepunt is betaald. Het is geen creditcard, charge card, cheque-garantiekaart of betaalpas, en over het saldo op de cadeaukaart wordt geen rente vergoed.
2.3 Uw cadeaukaart is vanaf de datum van aankoop twaalf maanden geldig.
2.4 De cadeaukaart kan niet terugbetaald en niet geretourneerd worden, behalve voor zover de wettelijke rechten daarin voorzien, bijvoorbeeld in geval van gebreken of in de omstandigheden als beschreven in artikel 6. De cadeaukaart kan niet worden geannuleerd. Restitutie is slechts mogelijk voor de koper van de cadeaukaart.
2.5 De cadeaukaart heeft geen terugbetalingswaarde en kan niet voor contanten worden ingewisseld, en evenmin kan een voorschot in contanten worden verstrekt voor enig deel van de waarde die op het moment van aankoop op de cadeaukaart geladen is.
2.6 De cadeaukaart kan niet voor een andere munteenheid of een ander soort cadeaukaart worden omgeruild, noch kan het gecombineerde tegoed van twee of meer cadeaukaarten op een nieuwe cadeaukaart van Ticketmaster worden overgezet.
2.7 Is de geldelijke waarde die op het moment van aankoop op de cadeaukaart werd geladen verbruikt, dan kan er geen waarde meer op de cadeaukaart geladen worden.
2.8 Voor een ondeugdelijke of beschadigde cadeaukaart wordt geen andere cadeaukaart afgegeven, tenzij de ondeugdelijkheid of beschadiging aantoonbaar het gevolg is van het productieproces of anderszins aan Ticketmaster (of door haar ingeschakelde derden) kan worden toegerekend.

03. Aanschaf en activering

3.1 Cadeaukaarten kunnen bij Ticketmaster online via Ticketmaster.nl/giftcard ofwel bij Deelnemende Verkooppunten worden aangeschaft.
3.2 De cadeaukaart wordt op het uitgiftepunt geactiveerd en gebruiksklaar gemaakt. Het kan echter tot drie werkdagen duren voordat een cadeaukaart of een digitale cadeaukaart geactiveerd en gebruiksklaar is.

04. Kopen

4.1De cadeaukaart kan alleen worden gebruikt om via Ticketmaster in Nederland tickets voor deelnemende evenementen en andere daaraan gerelateerde producten of diensten ("producten van Ticketmaster") te kopen.
4.2 De cadeaukaart kan niet worden gebruikt om verzekeringen voor tickets of goederen of diensten anders dan producten van Ticketmaster te kopen..
4.3 De cadeaukaart kan niet worden gebruikt om tickets te kopen voor evenementen die buiten Nederland plaatsvinden.

05. Gebruiken

5.1 Bij aankopen met de cadeaukaart krijg je geen geld terug, maar blijft het eventuele restant van de waarde die op het moment van aankoop op de cadeaukaart geladen is beschikbaar voor later gebruik, conform deze voorwaarden. Het bedrag op de cadeaukaart kan geheel of gedeeltelijk online via Ticketmaster.nl (voor zover beschikbaar) worden besteed.
5.2 5.2 Het bedrag op de cadeaukaart kan uitsluitend op Ticketmaster.nl en op geen enkele andere website worden besteed, ook niet op websites die gekoppeld zijn aan of waarnaar wordt verwezen op Ticketmaster.nl (zoals oss.ticketmaster.com, Ticketmaster.de en Billetnet.dk).
5.3 De cadeaukaart mag alleen worden gebruikt voor het doen van aankopen tot de waarde die op het moment van aankoop op de cadeaukaart geladen is. Producten van Ticketmaster kan je echter ook deels met de cadeaukaart en deels met andere aanvaarde betaalmiddelen (zoals creditcard of betaalpas) betalen. Voor online aankopen op Ticketmaster.nl geldt dat eventuele tegoeden op de cadeaukaart volledig verbruikt dienen te zijn voordat een andere betaalmethode voor de restwaarde van de transactie wordt aanvaard.
5.4 Gebruik je de cadeaukaart voor online transacties, dan heb je de 3-cijferige veiligheidscode op de achterzijde van de cadeaukaart nodig om de transactie te voltooien. Voor aankopen met een digitale cadeaukaart gebruik je de 3-cijferige veiligheidscode die staat vermeld in de e-mail waarin je de digitale cadeaukaart hebt ontvangen.
5.5 bedrag van de cadeaukaart kan ook besteed worden bij bepaalde winkels die toegang hebben tot het ticketingsysteem van Ticketmaster, toegerust zijn voor betalingen met creditcard of betaalpas en met Ticketmaster een deelnameovereenkomst hebben gesloten ("Deelnemend Verkooppunt"). Op Ticketmaster.nl staat een lijst van deelnemende verkooppunten in Nederland. Bestedingen met digitale cadeaukaarten zijn bij deelnemende verkooppunten niet mogelijk.
5.6 Ticketmaster bevestigt noch garandeert dat uw cadeaukaart in alle gevallen door Deelnemende Verkooppunten wordt geaccepteerd.
5.7 Je stemt ermee in dat Ticketmaster het bedrag van alle aankopen van producten van Ticketmaster waarvoor je toestemming verleent in mindering brengt op het bedrag op de cadeaukaart. Je verleent toestemming voor een transactie:
(a) door de gegevens over de cadeaukaart te verstrekken waarom door een medewerker van de klantenservice van Ticketmaster of via de website van Ticketmaster wordt gevraagd; en
(b) in geval van een digitale cadeaukaart, door jouw 3-cijferige veiligheidscode in te voeren of een medewerker of andere persoon daarvoor toestemming te geven.
5.8 Door toestemming te geven voor een transactie:
(a) bevestig je dat je instemt met het betalen van de aanschafprijs van het/de verkregen product(en) van Ticketmaster; en
(b) stem je ermee in die aanschafprijs te betalen via vermindering van de waarde die op het moment van aankoop op de cadeaukaart geladen is.
5.9 Je erkent dat de cadeaukaart niet mag worden gebruikt voor de aankoop van goederen of diensten die Ticketmaster niet aan je mag leveren (zo mag u als je nog geen 18 jaar bent volgens de wet bepaalde evenementen niet bijwonen of bepaalde producten van Ticketmaster niet kopen).

06. Consumentenrechten – Wet koop op afstand

6.1 Indien je de cadeaukaart online hebt aangeschaft en als consument een overeenkomst bent aangegaan, zijn de volgende rechten van toepassing: Je kunt de aanschaf van de cadeaukaart ongedaan maken en volledige restitutie van het betaalde bedrag verlangen gedurende een periode van zeven werkdagen die ingaat op de werkdag na de dag waarop u een opdrachtbevestiging van Ticketmaster ontvangt in verband met de aanschaf van de cadeaukaart. Ticketmaster neemt ook alle leveringskosten voor haar rekening. Je draagt echter de kosten voor retournering van de cadeaukaart aan Ticketmaster, indien zij daarom verzoekt.

Wil je de aanschaf van de cadeaukaart ongedaan maken, neem dan binnen de termijn van zeven werkdagen contact op met de klantenservice. Je dient het opdrachtnummer te vermelden dat je op het moment van aankoop hebt ontvangen (het nummer kun je vinden in de e-mail met de opdrachtbevestiging).

07. Geldigheidsduur

7.1 Je kunt de cadeaukaart vanaf de datum van aankoop gedurende twaalf maanden gebruiken voor het kopen van producten van Ticketmaster.
7.2 Na de periode van twaalf maanden volgend op de datum van aankoop kan je de cadeaukaart niet meer gebruiken (ook niet als hij nog (een deel van) de waarde bevat die er op het moment van aankoop op is geladen), en evenmin kan je terugbetaling van een eventueel tegoed verlangen.
7.3 Na het verstrijken van de geldigheidsduur van de cadeaukaart vervallen alle eventuele tegoeden op de cadeaukaart.

08. Saldo opvragen

Je kan het bedrag van het tegoed op de cadeaukaart op ieder moment opvragen.

09. Veiligheid

9.1 Je dient de cadeaukaart te behandelen zoals je contant geld behandelt. Bij verlies wordt de cadeaukaart niet vervangen en gaat het eventuele tegoed verloren.
9.2 Je dient het nummer van de cadeaukaart en de 3-cijferige veiligheidscode te allen tijde geheim te houden en behalve aan Ticketmaster of medewerkers van Deelnemende Verkooppunten aan niemand bekend te maken.

10. Recht op beëindiging, annuleren of weigering van een transactie

10.1 Ticketmaster kan deze overeenkomst beëindigen, de cadeaukaart annuleren of een transactie weigeren als zij vermoedt dat op frauduleuze, ongeoorloofde of onwettige wijze gebruik wordt gemaakt van de cadeaukaart of als zij reden heeft aan te nemen dat je inbreuk pleegt op deze overeenkomst.
10.2 Indien onderzoek naar een transactie met de cadeaukaart is geboden, dien je mee te werken met Ticketmaster, de politie en alle andere bevoegde instanties die om je medewerking vragen.
10.3 Het is Ticketmaster te allen tijde toegestaan de cadeaukaart te annuleren en/of deze overeenkomst te beëindigen en eventuele tegoeden aan je terug te betalen, mits zij je daarvan dertig dagen van tevoren in kennis stelt. De cadeaukaart blijft eigendom van Ticketmaster.

11. Persoonlijke gegevens

11.1 Alle persoonlijke gegevens die je verstrekt in verband met de cadeaukaart worden verwerkt conform het privacybeleid van Ticketmaster, dat online kan worden ingezien op Ticketmaster.nl. Het is belangrijk dat je deze informatie zorgvuldig doorleest en begrijpt.

12. Beperkingen van aansprakelijkheid

12.1 Je bent verantwoordelijk voor het gebruik en de veiligheid van de cadeaukaart en aansprakelijk voor alle transacties waarvoor de cadeaukaart wordt gebruikt (behalve voor zover sprake is van fraude of nalatigheid van de kant van Ticketmaster of haar medewerkers). In geval van diefstal of verlies van de cadeaukaart, of als je vermoedt dat de cadeaukaart gebruikt is voor een transactie waarvoor u geen toestemming hebt gegeven, dien je dit onmiddellijk te melden bij de klantenservice.
12.2 Ticketmaster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, vernietiging of ongeoorloofd gebruik van cadeaukaarten, tenzij nalatigheid van de kant van Ticketmaster daarvan de oorzaak is.
12.3 Ticketmaster kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van omzet, gebruik, winst, verwachte winst, contracten, inkomsten, goodwill of verwachte besparingen; verlies van gegevens of van gebruik van gegevens; of gevolg-, bijzondere of indirecte schade, ook niet indien zij over de mogelijkheid van dergelijke schade is geïnformeerd.
12.4 Voor zover wettelijk toegestaan is Ticketmaster jegens jou niet aansprakelijk voor eventuele schade (hetzij directe hetzij gevolgschade) en is zij uit hoofde van deze Voorwaarden niet in verzuim in geval van niet-nakoming van enige verplichting in verband met de cadeaukaart indien de oorzaak daarvan gelegen is in een gebeurtenis die redelijkerwijs niet onder haar macht viel of door haar voorkomen had kunnen worden. Dergelijke gebeurtenissen zijn onder meer natuurrampen, handelingen of omissies van overheden of overheidsinstanties, stakingen of andere bedrijfsgerelateerde acties, brand, overstroming, storm, proer, stroomtekorten of -storingen, ontwrichting door oorlogsgeweld en andere handelingen of omissies van derden.
12.5 Behoudens de voorwaarden van deze overeenkomst is de aansprakelijkheid van Ticketmaster jegens jou beperkt tot maximaal het bedrag van het tegoed dat de cadeaukaart bevat op het moment waarop (de vroegst vallende datum is van toepassing):
(a) de cadeaukaart door Ticketmaster wordt geannuleerd; of
(b) deze overeenkomst door Ticketmaster wordt beëindigd of
(c) de geldigheidsduur van de cadeaukaart verstrijkt.
12.6 Niets in deze overeenkomst strekt tot uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor:
(a) overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van nalatigheid;
(b) opzettelijke misleiding; of
(c) enige andere vorm van aansprakelijkheid die rechtens niet uitgesloten of beperkt kan worden.

13. Wijzigigen

13.1 Ticketmaster is te allen tijde gerechtigd de voorwaarden van deze overeenkomst te wijzigen door een gewijzigde versie op Ticketmaster.nl te plaatsen indien de wijziging:
(a) verband houdt met de invoering of ontwikkeling van nieuwe systemen, werkwijzen, diensten of voorzieningen (waaronder, maar niet uitsluitend, het toevoegen of schrappen van goederen of diensten die met de cadeaukaart betaald kunnen worden);
(b) verband houdt met een verandering of verwachte verandering van marktomstandigheden, algemene goede praktijken of de kosten van de dienstverlening aan de klanten van Ticketmaster;
(c) tot doel heeft uitvoering te geven aan een voor Ticketmaster bindende contractuele, wettelijke of reglementaire bepaling of een voor haar bindend bevel;br /> (d) tot doel heeft conformiteit te garanderen met of vooruit te lopen op veranderingen in de wet of de belastingheffing, gedragscodes of aanbevelingen van De Nederlandse Bank of de Autoriteit Financiële Markten of een ander toezichthoudend orgaan;
(e) dient om een prudente en concurrerende bedrijfsvoering te waarborgen;
(f) dient om uitvoering te geven aan een uitspraak van een rechtscollege, ombudsman, toezichthouder of vergelijkbaar orgaan met rechtsmacht in juridische of handelszaken waaraan Ticketmaster onderworpen is;
(g) ertoe strekt de voorwaarden van deze overeenkomst billijker of duidelijker voor u te maken;
(h) ertoe strekt eventuele vergissingen die mettertijd aan het licht komen recht te zetten; of
(i) plaatsvindt met jouw instemming.

14. Algemene bepalingen

14.1 Vertraging of nalatigheid aan de kant van Ticketmaster inzake de uitoefening van enig recht of rechtsmiddel uit hoofde van deze overeenkomst mag niet worden uitgelegd als het doen van afstand van dat recht of rechtsmiddel en staat uitoefening ervan op een later tijdstip niet in de weg.
14.2 Indien enige bepaling van deze overeenkomst wordt geacht niet afdwingbaar of onwettig te zijn, blijven de overige bepalingen ten volle van kracht.
14.3 Derden die geen partij zijn bij deze overeenkomst zijn niet gerechtigd enige bepaling ervan af te dwingen.
14.4 Op deze overeenkomst en alle geschillen of vorderingen die daaruit voortvloeien of in verband daarmee ontstaan (waaronder niet-contractuele geschillen of vorderingen) is het Nederlands recht van toepassing. Je stemt er onherroepelijk mee in je te onderwerpen aan de niet-exclusieve rechtsmacht van de Nederlandse rechter voor alle vorderingen of zaken die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst (waaronder niet-contractuele geschillen of vorderingen).