Algemene Voorwaarden
Ticketmaster BV

De printbare versie van de Algemene Voorwaarden vind je hier.

1 Definities
De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:
a. Account: het door Koper aangemaakte MyAccount op Ticketmaster.nl;
b. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Ticketmaster;
c. Doorverkoopplatform: het Fan-to-Fan Doorverkoopplatform van Ticketmaster waar de Koper veilig zijn of haar Tickets kan doorverkopen;
d. Evenement : de georganiseerde gebeurtenis, zoals een gebeurtenis van muzikale, culturele, sportieve en/of recreatieve aard, waarvoor Ticketmaster Tickets verkoopt;
e. Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Ticket koopt;
f. Mobile Only Ticket: toegangsbewijs voor een Mobile Only Evenement met een bewegend logo van Ticketmaster;
g. Organisator: de natuurlijke of rechtspersoon die een Evenement produceert of organiseert en daarvoor verantwoordelijk is;
h. Ticket: het via de officiële kanalen verkregen document dat dient als toegangsbewijs voor het Evenement, waaronder wordt verstaan een regulier Ticket en een Mobile Only Ticket;
i. Ticketmaster: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ticketmaster, gevestigd te Den Haag;
j. Upsell: de verkoop van aanvullende producten of diensten door Ticketmaster namens zichzelf of in opdracht van derden.
2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Ticketmaster, producten of diensten van welke aard ook aan Koper levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
b. De toepasselijkheid van eventueel door Koper gehanteerde voorwaarden wijst Ticketmaster uitdrukkelijk van de hand.
c. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. Ticketmaster is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn op de website van Ticketmaster te raadplegen.
d. Op de overeenkomst tussen Koper en Organisator zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Organisator van het Evenement. Indien nog niet in het bezit van Koper, zal de Organisator op verzoek van Koper de Algemene Voorwaarden van de Organisator toezenden.
3 Totstandkoming Overeenkomst met Ticketmaster
a. De dienst die Ticketmaster verleent bestaat uit het distribueren van Tickets. Een Ticket is niets meer dan een recht tot toegang, in dit geval toegang tot een Evenement van de Organisator. Met de aankoop van een Ticket komen er daardoor twee overeenkomsten tot stand. Een overeenkomst tussen Koper en Ticketmaster en een overeenkomst tussen Koper en de Organisator van het Evenement waarvoor Koper een recht tot toegang heeft gekocht.
b. De overeenkomst die tussen Ticketmaster en Koper tot stand komt ziet op het bestel- en leveringsproces van het Ticket.
c. Tickets worden verzonden naar het (e-mail)adres dat Koper heeft opgegeven in zijn of haar Account. Ticketmaster zal het door Koper opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen.
d. De door Ticketmaster opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Ticketmaster schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
e. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de overeenkomst in stand laat.
f. Met uitzondering van de mogelijkheid om elektronische Tickets te bestellen, wordt de verkoop van Tickets te versturen per post via de website of het callcenter 8 tot 10 dagen voor de datum van het Evenement gestaakt om Ticketmaster de gelegenheid te geven de Tickets nog per post te versturen.
4 Totstandkoming Overeenkomst tussen Koper en Organisator
a. Koper koopt via Ticketmaster een Ticket voor een Evenement van Organisator. Er komt daardoor tussen Koper en Organisator een overeenkomst tot stand die ziet op rechten en verplichtingen in het kader van het recht tot toegang tot het Evenement van de Organisator. Ticketmaster treedt in dat verband op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen Koper en Organisator en is geen partij bij deze overeenkomst. De overeenkomst tussen Koper en Organisator komt tot stand nadat Koper via Ticketmaster één of meerdere Tickets heeft gekocht.
b. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van Ticketmaster vrijblijvend.
c. Koper dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. Koper dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken. Indien Koper kiest voor het via elektronische weg ontvangen van Tickets, berust het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het Ticket bij Koper vanaf het moment dat de Tickets hem hebben bereikt. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Koper heeft ingevoerd bij de bestelling, kan Ticketmaster contact met Koper opnemen met behulp van de gegevens die Koper heeft ingevoerd. Als Ticketmaster Koper niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Ticketmaster ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Koper. Indien Ticketmaster twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Koper bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de Koper gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de Koper te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Koper. Ticketmaster zal zich inspannen om de Koper in een dergelijk geval te informeren. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.
d. Ticketmaster is gerechtigd om zelfstandig en/of op verzoek van de Organisator een maximum te stellen aan het aantal te reserveren c.q. te kopen Tickets. Bij een concreet vermoeden van misbruik ten aanzien van het omzeilen van het gestelde maximum, is Ticketmaster gerechtigd om zelfstandig en/of op verzoek van de Organisator de reservering van de Tickets ongedaan te maken of de betreffende Tickets ongeldig te maken. Dit om te voorkomen dat er Tickets op grote schaal worden opgekocht.
e. Ticketmaster heeft de mogelijkheid om bij de verkoop van Tickets aanvullende producten aan te bieden. Indien Ticketmaster producten of diensten van derden middels deze activiteit verkoopt, zullen op de (levering van) de betreffende producten of diensten de (Algemene) Voorwaarden van deze derde van toepassing zijn.
f. Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op tickets.
5 Prijzen en betaling
a. Ticketmaster verkoopt Tickets namens Organisator die de prijs en het aantal beschikbare plaatsen bepaalt. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.
b. Koper betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de op de website vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de website van Ticketmaster aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.
c. Alle prijzen van Ticketmaster zoals vermeld op de website zijn in euro's inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
d. Per Ticket worden er servicekosten in rekening gebracht en in sommige gevallen per order transactiekosten en bezorgkosten.
e. Indien Koper de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Koper, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Koper na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Ticketmaster de vordering uit handen geven, in welk geval Koper naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.
6 Afgelaste of verschoven Evenementen
a. Het is de verantwoordelijkheid van Koper om na te gaan of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel Ticketmaster zal proberen Koper van de afgelasting op de hoogte te brengen nadat Ticketmaster de benodigde informatie van de Organisator heeft ontvangen, kan Ticketmaster niet garanderen dat Koper van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. Ticketmaster is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
b. De aanvullende voorwaarden van de Ticketmaster annuleringsverzekering zijn van toepassing op de overeenkomst, indien Koper een annuleringsverzekering heeft afgesloten.
c. Tickets van verschoven Evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement . Voor meer informatie hierover kan Koper contact met Ticketmaster opnemen via de online klantenservice of 0900-3001255 (tegen lokaal tarief). Indien een Evenement wordt verschoven naar een andere locatie of datum, kan de Organisator voorwaarden stellen aan de vergoeding van de ticketprijs.
d. In het geval een Evenement wordt afgelast of verschoven, dan kan Koper de Tickets voor dit Evenement inleveren conform de regeling zoals bepaald door de Organisator. Voor de betreffende voorwaarden verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden van de Organisator van het Evenement. Indien de Organisator van het Evenement Ticketmaster verzoekt om de Koper de ticketprijs, al dan niet gedeeltelijk, te restitueren dan zal Ticketmaster hiertoe overgaan nadat zij de betreffende gelden van de Organisator van het Evenement heeft ontvangen. Wanneer wordt overgegaan tot restitutie van de ticketprijs, zal Ticketmaster eveneens de servicekosten restitueren. De restitutie als bedoeld in de vorige zin geschiedt uitsluitend middels een online overboeking.
e. Bij afgelasting of verschuiving van een Evenement komen eventuele middels Upsell verkochte producten of diensten niet voor restitutie in aanmerking.
7 Tickets
a. Afhankelijk van het type Evenement wordt door Ticketmaster een regulier Ticket of een Mobile Only Ticket aangeboden aan de Koper.
b. Indien sprake is van een Mobile Only Ticket geldt het volgende. Om misbruik van Tickets door fraudeurs en zwarthandelaars te voorkomen, wordt door Ticketmaster in voorkomende gevallen gebruik gemaakt van een zogenaamd Mobile Only Ticket. Dit Ticket is voorzien van het logo van Ticketmaster dat op het scherm voorbij rolt over het Ticket en dus in beweging is. In het geval sprake is van een "mobile only" Evenement, wordt de Koper enkel toegang verschaft indien de Koper een Mobile Only Ticket kan laten zien. Dit betekent dat Koper een Ticket moet kunnen tonen waarbij het logo van Ticketmaster over het scherm rolt. Het maken van een screenshot van een Mobile Only Ticket is derhalve niet toegestaan en wordt niet aangemerkt als geldig toegangsbewijs tot het Evenement. Let op: enkel de personen die een Mobile Only Ticket met bewegend logo van Ticketmaster kunnen tonen, hebben recht op toegang tot het Mobile Only Evenement. Voor vragen over het Mobile Only Ticket kan de Koper contact opnemen met het contactcenter van Ticketmaster.
c. Om zwarthandel tegen te gaan, kan een Mobile Only Ticket uitsluitend worden overgedragen door middel van de door Ticketmaster aangeboden mogelijkheden in MyAccount. MyAccount biedt een Koper de mogelijkheid om een Ticket over te dragen of door te verkopen, mits doorverkoop is toegestaan volgens de thans geldende voorwaarden. Indien u uw Mobile Only Ticket wenst te verkopen en verkoop is mogelijk en toegestaan conform de voorwaarden die gelden voor het betreffende Ticket, dan kunt u gebruik maken van het Fan-to-Fan Doorverkoopplatform van Ticketmaster. Zie voor meer informatie [LINK NAAR VERKOOPBELEID VIA PLATFORM]. Voor informatie over het overdragen van Mobile Only Tickets, zie artikel 8.
d. De door Ticketmaster gedistribueerde Tickets blijven te allen tijde eigendom van de Organisator. Het is Koper niet toegestaan om een Ticket door te verkopen indien dit in strijd is met de wet. Daarnaast kan een Organisator de doorverkoop of het gebruik op commerciële wijze van een Ticket verbieden. De Koper dient dit na te gaan in de algemene voorwaarden van de Organisator waar op het Ticket en gedurende het bestelproces naar wordt verwezen. Bij (poging tot) doorverkoop of commercieel gebruik in strijd met de wet of de algemene voorwaarden van de Organisator, dan wel wanneer anderszins in strijd wordt gehandeld met de bepalingen als opgenomen in deze algemene voorwaarden of de algemene voorwaarden van de Organisator, is de Organisator gerechtigd het betreffende Ticket ongeldig te maken en/of de Koper een boete op te leggen. Houders van ongeldige toegangsbewijzen zal de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
e. Na ontvangst dient de Koper de Tickets direct te controleren op juistheid. Na aanschaf kunnen Tickets niet meer worden geruild of vergoed.
f. Indien het Ticket van Koper zodanig is beschadigd dat het niet meer op echtheid te controleren is, kan Koper contact opnemen met het online contactcenter of 0900-3001255 (tegen lokaal tarief).
g. Speciale wensen, zoals het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen tijdig en uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt. Ticketmaster kan geen enkele garantie geven dat aan speciale wensen tegemoet kan worden gekomen. Voor meer informatie hierover kan Koper contact met Ticketmaster opnemen via het online contactcenter of 0900-3001255 (tegen lokaal tarief).
8 Overdragen Digitale Tickets (eTickets en Mobile Only tickets)
a. Het overdragen van een Digitaal Ticket via MyAccount is uitsluitend bedoeld voor overdracht aan vrienden of familie. Draag daarom alleen Digitale Tickets over aan mensen die u kent en vertrouwt.
b. Wanneer een Digitaal Ticket wordt overgedragen, ontvangt de ontvanger deze in zijn/haar MyAccount. Door gebruik te maken van de mogelijkheid om een Digitaal Ticket over te dragen, geeft u de ontvanger uitsluitend het recht om van het Digitale Ticket gebruik te maken. Let op: de Koper van het Digitale Ticket blijft de officiële contractspartij van Ticketmaster. Dit betekent dat de overeenkomst tussen u, als oorspronkelijk Koper, en Ticketmaster, inclusief alle rechten en verplichtingen die hiervan deel uitmaken, en alle voorwaarden die van toepassing zijn op het Digitale Ticket ook na overdracht, ongeacht het aantal keer dat het Digitale Ticket wordt overgedragen, in stand blijven. In het geval er sprake is van verplaatsing of annulering van een Evenement, heeft alleen de oorspronkelijke Koper het recht om restitutie te vragen, conform de thans geldende voorwaarden voor dat Digitale Ticket. De ontvanger van een overgedragen Digitaal Ticket kan nimmer aanspraak maken op restitutie. Ticketmaster informeert uitsluitend de oorspronkelijke Koper over zaken met betrekking tot het Ticket en het Evenement. Het is de verantwoordelijkheid van de oorspronkelijke Koper om deze informatie te delen met ontvangers van overgedragen Digitale Tickets.
c. De tool voor overdragen van Digitale Tickets via MyAccount kan alleen gebruikt worden voor overdracht van een Digitaal Ticket. Het is niet mogelijk om Upsells die tezamen met een Digitaal Ticket zijn gekocht of andere niet-Ticket elementen over te dragen.
d. Indien Ticketmaster vermoedt dat een Digitaal Ticket frauduleus, in strijd met de wet of enige bepaling voortvloeiend uit de toepasselijke algemene voorwaarden wordt overgedragen of gebruikt dan is Ticketmaster gerechtigd om zelfstandig en/of op verzoek van de Organisator het Digitale Ticket ongedaan te maken of het betreffende Ticket ongeldig te maken.
e. Zolang de ontvanger de uitnodiging tot overdracht van het Digitale Ticket niet heeft geaccepteerd, kunt u de uitnodiging intrekken. Op het moment dat de uitnodiging door de ontvanger wordt geaccepteerd, is het Digitale Ticket overgedragen.
f. Let op: zodra de ontvanger de uitnodiging tot overdracht van het Digitale Ticket accepteert dan kunt u (i) dit Digitale Ticket niet meer gebruiken om uzelf toegang tot het evenement te verschaffen, (ii) de overdracht van dit Digitale Ticket niet meer annuleren of het Digitale Ticket terugvragen – er wordt een nieuw Digitaal Ticket met een nieuwe barcode uitgegeven voor de ontvanger – en/of (iii) het Digitale Ticket ter verkoop aanbieden of aan een ander overdragen. In het geval een Digitaal Ticket meerdere keren (d.w.z. opvolgend) wordt overgedragen dan geldt dat alleen het Digitale Ticket van de laatste overdracht de houder recht geeft op toegang tot het evenement. Alle barcodes van de daarvoor overgedragen Digitale Tickets worden ongeldig gemaakt.
9 Intellectuele Eigendomsrechten
a. De op het Ticket van Ticketmaster rustende intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Ticketmaster dan wel haar licentiegever. Koper zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van Ticketmaster dan wel haar licentiegever zouden kunnen worden geschaad.
b. Het is Koper niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van industriële eigendom van het Ticket te verwijderen of te wijzigen, dan wel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van het Ticket.
c. Het is Koper verboden het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.
d. De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van Ticketmaster aan Koper.
10 Privacy
a. Koper wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Ticketmaster welke op de website van Ticketmaster raadpleegbaar is en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.
11 Aansprakelijkheid
a. Ticketmaster kan niet worden aangemerkt als de Organisator van het Evenement en is geen partij bij de overeenkomst die tussen de Organisator en Koper tot stand komt. Ticketmaster is daardoor niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie ten aanzien van: het recht dat de Koper heeft gekocht tot verkrijging van toegang tot het Evenement van Organisator, de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement, de gang van zaken in of rondom het Evenement en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid. Daarnaast geldt dat, voor zover wettelijke is toegestaan, Ticketmaster nimmer aansprakelijk is jegens de ontvanger van een overgedragen Mobile Only Ticket voor eventuele schade die de ontvanger lijdt of geleden heeft. Mocht Ticketmaster behoudens het hiervoor bepaalde aansprakelijk zijn jegens de ontvanger van een overgedragen Mobile Only Ticket dan geldt het bepaalde in dit artikel 11 eveneens ten aanzien van deze ontvanger.
b. Mocht Ticketmaster in het kader van haar overige verplichtingen aan Koper aansprakelijk zijn, is de aansprakelijkheid van Ticketmaster wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de Tickets aan Koper in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Ticketmaster of haar ondergeschikten.
c. De aansprakelijkheid van Ticketmaster wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Koper Ticketmaster onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Ticketmaster ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Ticketmaster in staat is adequaat te reageren.
d. Koper vrijwaart Ticketmaster voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Koper van enige verplichting jegens Ticketmaster, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.
e. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Koper de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Ticketmaster meldt.
f. Ticketmaster kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het Ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan de Koper geen aanspraak maken op een vervangend Ticket of terugbetaling van enige gelden. Ticketmaster is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan Ticketmaster.
g. Ticketmaster aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Koper bij derde partijen verkregen Tickets. Ticketmaster kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.
h. Ticketmaster is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei schade die de houder van dit Ticket ondervindt door handelen of nalaten van derden.
12 Overmacht
a. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Ticketmaster kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
b. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Ticketmaster in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Koper op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan Koper mee te delen en zulks zonder dat Ticketmaster gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a. Op alle overeenkomsten met Ticketmaster is Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.
14 Diversen
a. Het is bij Evenementen in het algemeen niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het Evenement: foto-, film- of andere opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname. Raadpleeg voor een specifiek overzicht hiervoor de algemene voorwaarden van de Organisator.
b. Het is mogelijk dat Kopers voorafgaande aan het Evenement worden gefouilleerd. Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden.
c. Kopers die te laat bij het Evenement arriveren, worden – voor zover mogelijk - toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende het Evenement. Toegang kan echter niet worden gegarandeerd.
d. Waar in deze Algemene Voorwaarden Ticketmaster zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is Ticketmaster gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals maar niet beperkt tot een e-mailbericht.
e. Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van Ticketmaster dan wel in offertes, orderbevestigingen, Tickets en/of andere bescheiden, binden Ticketmaster niet.
f. Bij verschil van mening tussen Ticketmaster en Koper over de vertaling en/of de uitleg van de Algemene Voorwaarden is de Nederlandse versie ervan beslissend.
g. Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Ticketmaster in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Ticketmaster vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
h. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank te 's- Gravenhage onder nummer [39/2018], alsmede te raadplegen op de website Ticketmaster.nl.